tvarios energijos koncepcija

Darnumas

tvarios energijos koncepcija
energy_cells_icon_01

Darnus vystymasis „Enegy cells“: prioritetai, tikslai ir rezultatai

Esame energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ dalis, tad mūsų darnumo samprata – neatsiejama nuo tos, kuria vadovaujasi visa įmonių grupė. Darnumą suprantame kaip energetikos sektoriaus transformacijos įgyvendinimą, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų, tuo prisidedant prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

Vadovaujamės nuostata, jog darnumo principai turi būti integruoti į visas mūsų veiklas bei procesus. Tad siekiame prisidėti prie bendrų „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo krypčių įgyvendinimo, atliekant mūsų bendrovės dydžiui bei veiklai proporcingą indėlį.

Išsamią informaciją apie darnią „Energy cells“ veiklą galite rasti metiniame pranešime, o „EPSO-G“ grupės darnumo informaciją rasite konsoliduotoje grupės darnumo ataskaitoje.

„Energy cells“ prisideda prie „EPSO-G“ grupės darnios veiklos krypčių įgyvendinimo:

Aplinkosaugos sritis

Klimatui neutralios energetikos įgalinimas, mažinant veiklų poveikį aplinkai

Socialine sritis ikona

Socialinė sritis

Pažangios, darnumo principų besilaikančios organizacijos kūrimas

Valdysenos sritis ikona

Valdysenos sritis

Skaidrus ir efektyvus energijos mainų platformos valdymas bei vystymas

Vykdydami savo veiklą taip pat siekiame tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama, kovai su klimato kaita, inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui.

Mūsų veiklai aktualūs Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai:

Deramas darbas ir ekonominis augimas ikona

8 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas:
• Aktyviai rūpinamės darbuotojų saugumu ir sveikata
• Kuriame organizacinę kultūrą, paremtą pagarba žmogaus teisėms
• Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą
• Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus

Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra ikona

9 tikslas. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra:
• Užtikriname patikimą ir saugų elektros sistemos veikimą

Kova su klimato kaita ikona

13 tikslas. Kova su klimato kaita
• Vertiname savo veiklų poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui
• Veikloje naudojame „žalią“ energiją, siekiame elektrifikuoti turimą automobilių parką

„Energy cells“ reikšmingos darnumo temos:

„Energy cells“ atliko jai aktualių darnumo temų reikšmingumo vertinimą, įtraukiant bendrovei aktualias suinteresuotas šalis. 2022 m. pradžioje įgyvendintoje apklausoje sudalyvavo 17 respondentų, tarp kurių buvo „Energy cells“ darbuotojai, tiekėjai, partneriai bei vadovai.

„Energy cells“ ilgalaikiai darnios veiklos tikslai ir rezultatai

Savo veikla siekiame prisidėti prie ilgalaikių „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo tikslų iki 2030 metų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į „Energy cells“ veiklos specifiką:

SRITIS TIKSLAS RODIKLIS
Aplinkosauga KLIMATUI NEUTRALIOS ENERGETIKOS ĮGALINIMAS, MAŽINANT VEIKLŲ POVEIKĮ APLINKAI Iki 2030 m. veiklos ŠESD emisijas sumažinti 2/3 Atliko ŠESD trečios srities emisijų skaičiavimus.
Socialinė atsakomybė PAŽANGIOS, DARNUMO PRINCIPŲ BESILAIKANČIOS ORGANIZACIJOS KŪRIMAS
 • Užtikrinti 0 žmogaus teisių pažeidimų ar diskriminacijos atvejų
 • Siekti, kad nemažiau kaip 70 % darbuotojų, gamintojų, tiekėjų ir vartotojų įmonę vertintų kaip atvirą, pažangią ir darnaus vystymosi principų besilaikančią organizaciją
 • Užtikrinti 0 sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų
 • 0 žmogaus teisių ar diskriminacijos pažeidimų
 • 0 sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų
 • Klientų ir darbuotojų vertinimas – eNPS 81
Valdysena SKAIDRUS IR EFEKTYVUS ENERGIJOS MAINŲ PLATFORMOS VYSTYMAS
 • Užtikrinti 0 korupcijos atvejų
 • Pritaikyti įmonių struktūrą ir motyvacines sistemas inovacijų skatinimui
 • Vykdomuose viešuosiuose pirkimuose taikyti žaliuosius kriterijus
 • Siekti, kad gerosios valdysenos indeksas būtų A+
 • 0 korupcijos atvejų
 • 100% žalieji pirkimai
 • Gerosios valdysenos indeksas gautas 2023 metai – A+

·

Darnumo srities ir rizikų valdymas

„Energy cells“ įmonėje darnumo principai yra integruoti į veiklos procesus, o darnumo sričių valdymas pagal kompetencijas apima visus lygmenis. Bendrovės valdyba atsakinga už ilgalaikių strateginių darnumo tikslų formavimą, peržiūrą, rodiklių stebėseną. Valdyba taip pat tvirtina aplinkosaugos, lygių galimybių, darbuotojų sveikatos ir saugos, korupcijos prevencijos, atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymosi politikas. Pagal savo kompetenciją valdyba taip pat tvirtina bendrovės metinius tikslus, tarp kurių patenka ir su darnumu susiję tikslai.

„EPSO-G“ grupės valdyba taip pat tvirtina grupės lygio rizikų sąrašą, kuris apima ir su darnumo sritimis susijusias rizikas: darbuotojų saugos reikalavimų nesilaikymo rizikos, darbuotojų tinkamo kvalifikacijos trūkumo, kaitos, motyvacijos rizikos, stichinių reiškinių sukeltos žalos rizikos ir t.t. Nustatytų rizikų ir rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatai reguliariai teikiami susipažinti grupės įmonių vadovams, įmonių ir grupės valdyboms, audito komitetui pagal kiekvieno iš jų kompetenciją.

Už įmonių grupės darnumo tikslų stebėseną ir jų pasiekimo koordinavimą atsako grupės darnumo vystymo vadovas. Tuo tarpu grupės įmonėse atitinkami aplinkosaugos, socialinės srities bei valdysenos tikslai pagal kompetenciją deleguojami atskiriems „EPSO-G“ grupės įmonių funkciniams padaliniams (pvz., aplinkosaugos, darbų saugos, personalo, rizikų ir atitikties valdymo ir pan.).

Bendrovė, kaip ir kitos „EPSO-G“ grupės įmonės, vadovaujasi bendromis grupės mastu patvirtintomis politikomis, kuriomis reglamentuojamas vieningas aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos sričių valdymas:

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos

2023 m. „Energy cells“ atliko ŠESD emisijų skaičiavimą remiantis „GHG Protocol“ „The Corporate Accounting and Reporting Standard“ metodika. Veiklos emisijos klasifikuojamos į tris grupes: tiesioginės (1 sritis), netiesioginės (2 sritis), kiti emisijų šaltiniai (3 sritis).

2023 m. III ketv. Bendrovė pradėjo baterijų energijos kaupimo sistemos (BEKS) operacinę veiklą, todėl ŠESD skaičiavimai pilnai neatspindi Bendrovės tiesioginėje veikloje (2 sritis) galinčių susidaryti emisijų dydžių. Į 2 sritį įtraukti BEKS objektuose susidarantys technologiniai nuostoliai, todėl 2 srityje emisijų kiekis 2023 m. išaugo beveik 5 kartus, lyginant su 2022 m.

2023 m. „Energy cells“ pirmą kartą (kartu su Grupe) atliko ir 3 srities ŠESD emisijų inventorizaciją už 2022 m. ir 2023 m. Pagrindinės emisijos susidarė ilgalaikio turto (2 kategorija), įsigytų prekių ir paslaugų (1 kategorija) bei kuro gavybos ir transportavimo (3 kategorija) srityse. Tai emisijos iš kuro ar energijos transportavimo nuo gavybos taško iki pardavimo arba perdavimo (angl. Well to Tank), ir kurios nepatenka į 1 ir 2 sritį.

 

EMISIJŲ SRITIS2022 M.2023 M.
1 sritis, tCO2e64,5
2 sritis, tCO2e2581 076
Viso 1 ir 2 sritis tCO2e2641 080
3 sritis, tCO2e1 258277
Viso emisijų, tCO2e1 4871 354

Apskaičiuota pagal „rinkos metodą“ (angl. market-based method). Skaičiuojant „vietos metodu“ (angl. location based method), t. y. pagal šaliai būdingą energijos gamybos pobūdį, bendros 2022 m. „Energy cells” ŠESD emisijos būtų   – 97 t CO2e, 2023 m. – 1 487 t CO2e.

Energija

„Energy cells“ siekia kurti organizacinę kultūrą, kuri būtų paremta gamtos bei kitų išteklių tausojimo filosofija. Grupės aplinkosaugos politikoje „EPSO-G“ įmonės yra įsipareigojusios administracinėje veikloje naudoti sertifikuotą žaliąją elektros energiją, plėsti AEI šaltinių naudojimą elektros energijos kaupimo sistemos technologinėms energetinėms reikmėms patenkinti, teikti prioritetą ir plėsti netaršaus transporto naudojimą, nuosekliai mažinti taršaus kuro rūšių bei energetinį efektyvumą didinančių priemonių naudojimą.

Už 2021 m. Bendrovė neturi duomenų apie administracinėje veikloje sunaudotą elektros energiją ir šilumos energiją.

Nuo 2022 m. spalio mėn. Bendrovės veikloje visa elektros energija sunaudota administracinėje veikloje yra pagaminta AEI šaltinių. BEKS objektuose sunaudota elektros energija, projekto įgyvendinimo metu buvo sunaudota iš kitų, ne AEI, elektros energiją gaminančių įrenginių.

2023 m. Bendrovės veikloje visa elektros energija sunaudota administracinėje veikloje yra pagaminta iš AEI šaltinių. BEKS objektuose sunaudota elektros energija, projekto įgyvendinimo metu ir vykdant operacinę veiklą, buvo sunaudota iš AEI ir kitų gamybos šaltinių. Bendrovėje per 2023 m. 95,2 % visos sunaudotos energijos buvo iš AEI.

ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS, MWh 2021 m. 2022 m. 2023 m.
AEI NE IŠ AEI AEI NE IŠ AEI AEI NE IŠ AEI
Elektros energija administracinėje veikloje n/d 3,9 n/d 26,9
Elektros energija technologiniams poreikiams BEKS objektuose 466,2 4 279,0 194,4
Šilumos energija administracinėje veikloje n/d 5,3 5,6
Elektros energija elektromobilių įkrovimui 0,1 1,1 0,3
KURO SUVARTOJIMAS, MWh 2021 m. 2022 m. 2023 m.
Dyzelinas 2,1
Benzinas 4,2 28,8 15,7
Energijos suvartojimas iš viso, MWh 4,2 504,3 4 525,1
Atsinaujinančios energijos dalis, % 0 % 1,8 % 95,2 %

Darbuotojų sauga ir sveikata​

Viena svarbiausių visos „EPSO-G“ grupės ir kiekvienos jai priklausančios įmonės, tarp jų ir „Energy cells“, stiprybių yra patyrę ir kompetentingi darbuotojai, kurių saugi darbo aplinka, gera savijauta bei sveikata yra būtina sąlyga, siekiant įgyvendinti „EPSO-G“ ir jos įmonių, tarp jų ir „Energy cells“, strategijas, tikslus bei užtikrinant nepriekaištingą dalykinę reputaciją.

„EPSO-G“ valdybos patvirtintoje darbuotojų saugos ir sveikatos politikoje, prie kurios įgyvendinimo prisijungė „Energy cells“, ir kuri galioja visoms grupės įmonėms, įtvirtintas tikslas – užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas jų darbo vietose, užkirsti kelią su darbu susijusioms darbuotojų traumoms bei profesiniams susirgimams ir suformuoti įmonių visuotinę saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimo kultūrą, įpareigojančią kiekvieną darbuotoją to siekti ir prie to prisidėti.

2021-2023 m. įmonėje neįvyko nė vienas sunkus ir/ar mirtinas nelaimingas atsitikimas su įmonės darbuotojais.

 2021 m.2022 m.2023 m.
Nelaimingų atsitikimų skaičius000
Visos išdirbtos valandos13 87327 68937 307
TRIR (nelaimingų atsitikimų skaičius, tenkantis 200 tūkst. išdirbtų valandų)000

Dialogas ir vietinių bendruomenių įtraukimas

„Energy cells“ energijos kaupimo sistemos baterijų parkai yra įrengti Vilniuje, Šiauliuose ir Alytaus bei Utenos rajonuose. Pradėjusi projekto įgyvendinimą bendrovė nuo pat darbų pradžios informavo šalia parkų gyvenančias bendruomenes apie projekto pobūdį, svarbą energetikai, projekto įgyvendinimo etapus. Bendruomenės buvo informuojamos organizuojant susitikimus savivaldybėse, per žiniasklaidos priemones ir tiesioginių susitikimų su gyventojais metu, bendrovės svetainėje. Įvertinus faktą, kad kaupimo įrenginiai – baterijos yra pirmieji tokio tipo įrenginiai Baltijos šalyse ir gyventojams gali kilti klausimų apie tokių įrenginių veikimą ir poveikį aplinkai, bendrovė skyrė didelį dėmesį šių klausimų aprašymui, išaiškinimui ir pristatymui. Taip pat ankstesniais, 2022 m., Projekto įgyvendinimo statybų etapo metu buvo siekiama, kad gyventojams būtų minimizuoti dėl vykdomų darbų kylantys nepatogumai, atitinkamai suplanuoti sunkiojo transporto judėjimo keliai ir laikas, siekiant išsaugoti gyventojų ramybę jų poilsio metu.

2023 m., kaip ir ankstesniais projekto įgyvendinimo metais, „Energy cells“ siekė kurti atvirus, skaidrius ir socialiai atsakingus santykius su bendruomenėmis, savivaldybėmis, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovais. Didelis dėmesys buvo skiriamas triukšmo klausimams. Pradėjus testuoti baterijų parkus, Vilniaus baterijų parko bendruomenių atstovams buvo pasiūlyta galimybė apsilankyti baterijų parke, apžiūrėti įrengtas akustines garsą sugeriančias sienas, taip pat visuose keturiuose baterijų parkuose buvo atlikti garso matavimai, kurie, kaip patvirtino ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovai, parodė, kad aplink baterijų parkus įrengtos triukšmo mažinimo priemonės yra pakankamos.

Siekiat kuo mažiau daryti įtaką triukšmo taršai, matavimai buvo atliekami:

 • prieš planuojant veiklą matuotas esamo aplinkos triukšmo lygis bei modeliuotas planuojamas triukšmo lygis;
 • projektavimo metu modeliuotos triukšmą mažinančios priemonės;
 • po projekto įrengimo vykdomi po projektiniai triukšmo lygio matavimai bei vertinama jų atitiktis tesės aktams. Pastarieji buvo atlikti 2023 m. Utenoje (07-11, 09-26, 10-16), Alytuje (07-27, 10-30, 12-06, 2024-01-04), Šiauliuose (09-19) ir Vilniuje (09-26, 12-04, 2024-01-04).

„Energy cells“ taip pat bendradarbiavo su bendruomenėmis, pagal Vilniaus miesto savivaldybės (VMSA) tvarką atsodindama iš baterijų parko teritorijos pašalintą augmeniją, medžius. Bendrovė kreipėsi į gyventojus prašydama identifikuoti vietas, kuriose medžių sodinimas, gyventojų nuomone, būtų labiausiai naudingas ir reikalingas ir, suderinus su VMSA, atsodino medžius būtent gyventojų nurodytoje vietoje.

Skaidrus valdymas ir antikorupcinės aplinkos kūrimas

Bendrovėje antikorupcinės veiklos pagrindas – nulinės tolerancijos principas, reiškiantis, kad Bendrovėje nėra toleruojama korupcija ir bet koks susijęs elgesys, o korupcijos rizikoms valdyti įgyvendinamos šios Grupės antikorupcinės veiklos politikoje numatytos priemonės:

 • nustatomi dovanų priėmimo ir teikimo apribojimai, paramos skyrimo tvarka;
 • interesų viršenybei užtikrinti skirtos darbuotojų ir kolegialių organų narių interesų valdymo priemonės;
 • atliekamas veiklos partnerių patikrinimas;
 • užtikrinamas personalo patikimumas;
 • veikia Pasitikėjimo linija;
 • atliekami vidaus tyrimai;
 • sudaromiems sandoriams taikomos jų skaidrumą užtikrinančios priemonės;
 • mokymais, komunikacija, kitais tiksliniais veiksmais didinamas darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas;
 • užtikrinamas vykdomų pirkimų skaidrumas.
 

Bendrovėje antikorupcinė veikla yra pagrįsta korupcijos rizikos vertinimu ir jos valdymu. Korupcijos rizikos Bendrovėje yra identifikuojamos, nustatant tinkamas valdymo priemones, kartą per metus, o valdymo priemonių įgyvendinimas ir rizikų statusas vertinamas kartą per ketvirtį. 2023 m. su korupcija rizikų identifikuota nebuvo.

Kuriant antikorupcinę aplinką Bendrovės didelis dėmesys skiriamas darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ugdymui, kuris vykdomas įvairiomis priemonėmis ir būdais. 2023 m. Bendrovėje buvo organizuoti antikorupciniai mokymai, kuriuose dalyvavo 20 darbuotojų, t. y., 100 % visų Bendrovės darbuotojų. Šiuose mokymuose dalyvavo 4 (100 %) vadovai ir 16 (100 %) specialistų.

Bendrovės darbuotojų atsparumas korupcijai didinamas ir kitomis priemonėmis – vykdoma vidinė komunikacija, darbuotojai, valdymo organų nariai yra supažindinami su svarbiausiais antikorupcinę veiklą reglamentuojančiais Grupės ir Bendrovės, vidaus teisės aktais. 2023 m. šie vidaus dokumentai teikti susipažinti 20 darbuotojų arba 100 % visų Bendrovės darbuotojų. Iš jų vadovai sudarė 4 (100 %) ir 16 darbuotojų (100 %). Valdybos nariams – 3 arba (100 %) visų valdybos narių taip pat buvo komunikuota apie svarbiausius antikorupcinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Valdybos nariams 2023 m. nebuvo vykdyti antikorupciniai mokymai, tačiau 2024 m. „EPSO-G” įmonių grupės mastu numatoma įdiegti korupcijos prevencijos mokymų platformą, tad planuojama, kad ateityje mokymus turės išklausyti ir valdymo organų nariai.

Bendrovė siekia, kad jos veiklos partneriai atitiktų jos skaidrumo reikalavimus. Todėl Bendrovės veiklos partneriams buvo komunikuota apie svarbiausius bendrovės antikorupcinės veiklos dokumentus, Bendrovės internetiniame tinklalapyje www.energy-cells.eu, korupcijos prevencijai dedikuotoje skiltyje.

2023 m. Bendrovėje, kaip ir kasmet, buvo atlikta anoniminė darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa, kurios tikslas – nustatyti darbuotojų korupcijos suvokimą bei nusiteikimą (ne)toleruoti korupcijos apraiškų. Apklausoje dalyvavo 14 darbuotojai (2022 m. – 12 darbuotojų). Tyrimas parodė, kad 100 % darbuotojų savo veikloje per pastaruosius 3 m. nėra susidūrę su korupcijos apraiškoms (2022 m.  – 100 %) ir  100 % jų žino kur kreiptis susidūrus su korupcija (2022 m. – 100 %). Tyrimo rezultatų tendencija rodo kryptingą išsikeltų tikslų korupcijos prevencijos srityje įgyvendinimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atnaujinti esminiai Grupės antikorupcinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai, taikomi Bendrovėje – Grupės antikorupcinės veiklos politika ir Grupės darbuotojų ir kolegialių organų narių interesų valdymo politika. Grupės antikorupcinė veiklos politika įtvirtino nuostatą, kad Grupės įmonių antikorupcinė veikla grindžiama antikorupcine vadybos sistema pagal tarptautinį standartą ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Antikorupcinės vadybos sistema Grupės bendrovėse gali būti įgyvendinama skirtinga apimtimi, įvertinus veiklos kontekstą ir korupcijos riziką. 2023 m. darbuotojai kviesti dalyvauti netradiciniuose mokymuose – paskaitoje apie šiuolaikinę korupciją.

Pagrindiniai 2021-2023 m. antikorupcinės veiklos rodikliai

 
RODIKLIS SKAIČIUS
Nustatyti korupcijos atvejai 0
Dėl nustatytų korupcijos atvejų darbuotojams skirtos nuobaudos, atleisti darbuotojai 0
Bendrovei / darbuotojams iškeltos bylos, susijusios su korupcija 0
Nustatyti korupcijos atvejai, dėl kurių su veiklos partneriais nesudarytos sutartys / jos nepratęstos 0
Bendrovėje taip pat veikia Pasitikėjimo linija 1) el. paštu [email protected]; 2) siunčiant informaciją paštu Bendrovės registruotos buveinės adresu – Ozo g. 12A-1, 08200 Vilnius, UAB „EPSO-G” Grupės Atitikties ir rizikų valdymo vadovui Romui Zienkai, pranešimas konfidencialus, voko neplėšti; 3) pateikiant tiesiogiai paskirtam atsakingam asmeniui ar kitiems UAB „EPSO-G” Grupės atitikties ir rizikų padalinio darbuotojams – UAB „EPSO-G“ Atitikties ir rizikų valdymo vadovui Romui Zienkai, tel.: 8 612 58162, el. paštas [email protected] arba bet kuriam kitam Grupės atitikties ir rizikų valdymo padalinio darbuotojui, kuriam darbuotojai ir kiti interesų turėtojai nesibaiminant neigiamų pasekmių gali tiesiogiai ar anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą elgesį. 2023 m. Pasitikėjimo linija buvo gauta 0 (nulis) pranešimų, taip pat ir 2021-2022 m.