tvarios energijos koncepcija

Darnumas

tvarios energijos koncepcija
energy_cells_icon_01

Darnus vystymasis „Enegy cells“: prioritetai, tikslai ir rezultatai

Esame energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ dalis, tad mūsų darnumo samprata – neatsiejama nuo tos, kuria vadovaujasi visa įmonių grupė. Darnumą suprantame kaip energetikos sektoriaus transformacijos įgyvendinimą, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų, tuo prisidedant prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

Vadovaujamės nuostata, jog darnumo principai turi būti integruoti į visas mūsų veiklas bei procesus. Tad siekiame prisidėti prie bendrų „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo krypčių įgyvendinimo, atliekant mūsų bendrovės dydžiui bei veiklai proporcingą indėlį.

„Energy cells“ prisideda prie „EPSO-G“ grupės darnios veiklos krypčių įgyvendinimo:

Aplinkosaugos sritis

Klimatui neutralios energetikos įgalinimas, mažinant veiklų poveikį aplinkai

Socialine sritis ikona

Socialinė sritis

Pažangios, darnumo principų besilaikančios organizacijos kūrimas

Valdysenos sritis ikona

Valdysenos sritis

Skaidrus ir efektyvus energijos mainų platformos valdymas bei vystymas

Vykdydami savo veiklą taip pat siekiame tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama, kovai su klimato kaita, inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui.

Mūsų veiklai aktualūs Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai:

Deramas darbas ir ekonominis augimas ikona

8 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas:
• Aktyviai rūpinamės darbuotojų saugumu ir sveikata
• Kuriame organizacinę kultūrą, paremtą pagarba žmogaus teisėms
• Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą
• Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus

Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra ikona

9 tikslas. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra:
• Užtikriname patikimą ir saugų elektros sistemos veikimą

Atsakingas vartojimas ir gamyba ikona

12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba
• Veiklos partneriams siekiame taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijus
• Užtikriname atsakingą veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą

Kova su klimato kaita ikona

13 tikslas. Kova su klimato kaita
• Vertiname savo veiklų poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui
• Veikloje naudojame „žalią“ energiją, siekiame elektrifikuoti turimą automobilių parką

„Energy cells“ bendrovei reikšmingos darnumo temos

„Energy cells“ atliko jai aktualių darnumo temų reikšmingumo vertinimą, įtraukiant bendrovei aktualias suinteresuotas šalis. 2022 m. pradžioje įgyvendintoje apklausoje sudalyvavo 17 respondentų, tarp kurių buvo „Energy cells“ darbuotojai, tiekėjai, partneriai bei vadovai.

„Energy cells“ reikšmingos darnumo temos:

Darnumo matrica

„Energy cells“ ilgalaikiai darnios veiklos tikslai ir rezultatai

Savo veikla siekiame prisidėti prie ilgalaikių „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo tikslų iki 2030 metų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į „Energy cells“ veiklos specifiką:

„Energy Cells“ darnumo kryptysAktualūs darnaus vystymosi tikslaiIlgalaikis siekis2022 iniciatyvos ir rezultatai
Klimatui neutralios energetikos įgalinimas, mažinant veiklų poveikį aplinkai·        Iki 2030 veiklos ŠESD emisijas sumažinti 2/3

·        Atlikome ŠESD inventorizaciją

·        Perėjome prie žaliosios energijos naudojimo administracinėje veikloje

·        Pakeitėme 3 iškastiniu kuru varomus automobilius netaršiais elektromobiliais.

Pažangios, darnumo principų besilaikančios organizacijos kūrimasDecent work icon

·        Užtikrinti 0 žmogaus teisių pažeidimų ar diskriminacijos atvejų

·        Siekti, kad nemažiau kaip 70 proc. darbuotojų, gamintojų, tiekėjų ir vartotojų įmonę vertintų kaip atvirą, pažangią ir darnaus vystymosi principų besilaikančią organizaciją

·        Užtikrinti 0 sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų

·        2022 metais bendrovė prisijungė prie atnaujintos Lygių galimybių politikos, nustatė būdus pranešti apie galimus diskriminavimo bei žmogaus teisių pažeidimo atvejus

·        2022 metais bendrovėje buvo užfiksuota 0 žmogaus teisių pažeidimo atvejų, anonimine pasitikėjimo linija taip pat buvo gauta 0 pranešimų dėl galimų diskriminacijos ar priekabiavimo atvejų.

·        Atlikome lygių galimybių tyrimą bendrovėje, pagal gautus rezultatus rengiame lygių galimybių gerinimo planus

·        Atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimą, darbuotojų įsitraukimas bendrovėje – 73 proc.

·        2022 metais 25 proc. darbuotojų bent kartą dalyvavo išoriniuose mokymuose.

·        Prevenciniais veiksmais užtikrinome, kad tiek bendrovėje, tiek rangovų įmonėse nebūtų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų.

Skaidrus ir efektyvus energijos mainų platformos valdymas bei vystymas

Responsible consumption icon

·        Užtikrinti 0 korupcijos atvejų

·        Pritaikysime įmonių struktūrą ir motyvacines sistemas inovacijų skatinimui

·        Vykdomuose viešuose pirkimuose taikyti žaliuosius kriterijus

·        Siekti, kad gerosios valdysenos indeksas būtų A+

·        2022 metais bendrovėje buvo užfiksuota 0 korupcijos atveju, anonimine pasitikėjimo linija taip pat buvo gauta 0 pranešimų dėl galimų darbuotojų korupcinių veikų

·        Darbuotojų korupcijos suvokimo tyrimo rezultatai: 100 proc. darbuotojų atpažįsta ir 100 proc.  neigiamai vertina korupcijos apraiškas.

·        100 proc. darbuotojų per ataskaitinį laikotarpį dalyvavo mokymuose korupcijos prevencijos tematika, 100 proc. bendrovės darbuotojų informuoti, kur kreiptis pastebėjus korupcijos apraiškas.

ŠESD emisijos ir jų mažinimo priemonės

2022 metais „Energy cells“ kartu su kitomis „EPSO-G“ grupės įmonėmis atliko ŠESD inventorizaciją, vadovaujantis tarptautine „GHG Protocol“ metodika. Inventorizacijos metu vertintos tiesioginės (pirmo lygmens) bei netiesioginės (antro lygmens) šiltnamio efektą sukeliančios dujų emisijos, susidarančios dėl bendrovės vykdomos veiklos ir atsirandančių poveikių. Antro lygmens (Scope 2) emisijos apskaičiuotos vadovaujantis „rinkos metodu“ (angl. market based approach). Pagal atliktą inventorizaciją bus pradėti ŠESD emisijų mažinimo planai.

 

2022

2030 tikslas

1 lygmens emisijos (Scope 1), kgCO2e

6060,53

1 lygmens emisijos (Scope 2), kgCO2e

259,79

1 ir 2 lygmens emisijos, kgCO2e

6320,32

Tikslas bus nustatytas „Energy cells“ pradėjus pagrindinę veiklą

Pokytis lyginant su baziniais metais, %

-66%

Pagrindiniai emisijų šaltiniai:

  • Benzino ir dyzelino kuro naudojimas automobiliuose (Scope 1)
  • Elektromobilių įkrovimui suvartota elektros energija, administraciniuose pastatuose suvartota šilumos energija (Scope 2)

Darbuotojų sauga ir sveikata

Viena svarbiausių visos „EPSO-G“ grupės ir kiekvienos jai priklausančios įmonės, tarp jų ir „Energy cells“  stiprybių yra patyrę ir kompetentingi darbuotojai, kurių saugi darbo aplinka, gera savijauta bei sveikata yra būtina sąlyga, siekiant įgyvendinti „EPSO-G“  ir jos įmonių, taro jų ir „Energy cells“ strategijas, tikslus bei užtikrinant nepriekaištingą dalykinę reputaciją.

„EPSO-G“ valdybos patvirtintoje darbuotojų saugos ir sveikatos politikoje, prie kurios įgyvendinimo prisijungė „Energy cells“, ir kuri galioja visoms grupės įmonėms, įtvirtintas tikslas – užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas jų darbo vietose, užkirsti kelią su darbu susijusioms darbuotojų traumoms bei profesiniams susirgimams ir suformuoti įmonių visuotinę saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimo kultūrą, įpareigojančią kiekvieną darbuotoją to siekti ir prie to prisidėti.

 

2022

 

Lengvi nelaimingi atsitikimai, vnt.

Sunkūs nelaimingi atsitikimai, vnt.

Mirtini nelaimingi atsitikimai, vnt.

„Energy cells“ grupės įmonėse

0

0

0

Rangovų ir subrangovų įmonėse

1

0

0

Dialogas ir vietinių bendruomenių įtraukimas

„Energy cells“ siekia kurti atvirus, skaidrius ir socialiai atsakingus santykius su bendruomenėmis. Bendruomenės ir savivaldybių atstovai buvo iš anksto informuojamos apie jų kaimynystėje vykdomą projektą ir jo reikšmę bei paskirtį. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama, kad gyventojams būtų minimizuoti dėl vykdomų darbų kylantys nepatogumai, atitinkamai suplanuoti sunkiojo transporto judėjimo keliai ir laikas, siekiant išsaugoti gyventojų ramybė jų poilsio metu.

2022 m. bendrovė „Energy cells“ Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje ir Utenoje prieš įrengiant energijos kaupimo baterijų parkus iniciavo projekto pristatymą savivaldybėms ir vietos bendruomenėms. Didelis dėmesys buvo skiriamas Alytaus ir Vilniaus bendruomenėms. Alytuje susitikimų su bendruomenėmis metu buvo įsiklausyta į bendruomenių pastabas dėl jau esamo triukšmo iš „Litgrid“ pastotės ir skirtas didesnis dėmesys triukšmo mažinimo priemonių pristatymui ir atsakymams į bendruomenei kylančius klausimus.

Vilniuje buvo organizuoti keturi nuotoliniai susitikimai, įtraukiant Vilniaus miesto savivaldybės atstovus. Susitikimų metu buvo pristatytas energijos kaupimo įrenginių sistemos projektas, galimas jo poveikis aplinkinėms bendruomenėms. Dėl šalia esančioje teritorijoje įsikūrusios Vilniaus transformatorių pastotės „Energy cells“ iniciatyva buvo sudaryta bendra „Litgrid“ ir „Energy cells“ darbo grupė, kuri siekė atliepti gyventojų nusiskundimus dėl iš „Litgrid“ pastotės sklindančio triukšmo. Darbo grupė sutarė su bendruomenių atstovais atlikti iki 10-ties papildomų triukšmo matavimų gyventojų nurodytais adresais, kur gyventojų vertinimu triukšmas girdimas labiausiai ir gyventojų parenkamu metu, nes buvo indikuota, kad triukšmo lygis yra kintantis ir nėra efektyvu matuoti, kai triukšmo nesigirdi. 2023 metais matavimus ketinama tęsti ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pripažinus triukšmo viršijimą iš naujo vertinti papildomų triukšmo priemonių diegimo reikalingumą.

Darnumo srities ir rizikų valdymas

„Energy cells“ įmonėje darnumo principai yra integruoti į veiklos procesus, o darnumo sričių valdymas pagal kompetencijas apima visus lygmenis. Bendrovės valdyba atsakinga už ilgalaikių strateginių darnumo tikslų formavimą, peržiūrą, rodiklių stebėseną. Valdyba  taip pat tvirtina aplinkosaugos, lygių galimybių, darbuotojų sveikatos ir saugos, korupcijos prevencijos, atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymosi politikas. Pagal savo kompetenciją valdyba taip pat tvirtina bendrovės metinius tikslus, tarp kurių patenka ir su darnumu susiję tikslai.

Išsami bendrovės „Energy cells“ darnios veiklos ataskaita skelbiama bendrovės metiniame pranešime už 2022 metų ataskaitinį laikotarpį.

„EPSO-G“ grupės valdyba taip pat tvirtina grupės lygio rizikų sąrašą, kuris apima ir su darnumo sritimis susijusias rizikas: darbuotojų saugos reikalavimų nesilaikymo rizikos, darbuotojų tinkamo kvalifikacijos trūkumo, kaitos, motyvacijos rizikos, stichinių reiškinių sukeltos žalos rizikos ir t.t. Nustatytų rizikų ir rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatai reguliariai teikiami susipažinti grupės įmonių vadovams, įmonių ir grupės valdyboms, audito komitetui pagal kiekvieno iš jų kompetenciją.

Už įmonių grupės darnumo tikslų stebėseną ir jų pasiekimo koordinavimą atsako grupės darnumo vystymo vadovas. Tuo tarpu grupės įmonėse atitinkami aplinkosaugos, socialinės srities bei valdysenos tikslai pagal kompetenciją deleguojami atskiriems „EPSO-G“ grupės įmonių funkciniams padaliniams (pvz.: aplinkosaugos, darbų saugos, personalo, rizikų ir atitikties valdymo ir pan.). Virš 50 darbuotojų turinčios „EPSO-G“ grupės įmonės yra delegavusios atskirus žmones, atsakingus už lygių galimybių užtikrinimą įmonėje. „Energy cells“ įmonėje 2022-aisiais metais žmonių skaičius buvo mažesnis, todėl didžioji dalis darnumo tikslų užtikrinama grupės mastu.

„EPSO-G“ grupės įmonės vadovaujasi bendromis grupės mastu patvirtintomis politikomis, kuriomis reglamentuojamas vieningas aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos sričių valdymas: