tvarios energijos koncepcija

Darnumas

tvarios energijos koncepcija
energy_cells_icon_01

Darnus vystymasis „Enegy cells“: prioritetai, tikslai ir rezultatai

Esame energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ dalis, tad mūsų darnumo samprata – neatsiejama nuo tos, kuria vadovaujasi visa įmonių grupė. Darnumą suprantame kaip energetikos sektoriaus transformacijos įgyvendinimą, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų, tuo prisidedant prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

Vadovaujamės nuostata, jog darnumo principai turi būti integruoti į visas mūsų veiklas bei procesus. Tad siekiame prisidėti prie bendrų „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo krypčių įgyvendinimo, atliekant mūsų bendrovės dydžiui bei veiklai proporcingą indėlį.

„Energy cells“ prisideda prie „EPSO-G“ grupės darnios veiklos krypčių įgyvendinimo:

Aplinkosaugos sritis

Klimatui neutralios energetikos įgalinimas, mažinant veiklų poveikį aplinkai

Socialine sritis ikona

Socialinė sritis

Pažangios, darnumo principų besilaikančios organizacijos kūrimas

Valdysenos sritis ikona

Valdysenos sritis

Skaidrus ir efektyvus energijos mainų platformos valdymas bei vystymas

Vykdydami savo veiklą taip pat siekiame tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama, kovai su klimato kaita, inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui.

Mūsų veiklai aktualūs Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai:

Deramas darbas ir ekonominis augimas ikona

8 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas:
• Aktyviai rūpinamės darbuotojų saugumu ir sveikata
• Kuriame organizacinę kultūrą, paremta pagarba žmogaus teisėms
• Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą
• Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus

Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra ikona

9 tikslas. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra:
• Užtikriname patikimą ir saugų elektros sistemos veikimą

Atsakingas vartojimas ir gamyba ikona

12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba
• Veiklos partneriams siekiame taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijus
• Užtikriname atsakingą veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą

Kova su klimato kaita ikona

13 tikslas. Kova su klimato kaita
• Vertiname savo veiklų poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui
• Veikloje naudojame „žalią“ energiją, siekiame elektrifikuoti turimą automobilių parką

„Energy cells“ bendrovei reikšmingos darnumo temos

„Energy cells“ atliko jai aktualių darnumo temų reikšmingumo vertinimą, įtraukiant bendrovei aktualias suinteresuotas šalis. 2022 m. pradžioje įgyvendintoje apklausoje sudalyvavo 17 respondentų, tarp kurių buvo „Energy cells“ darbuotojai, tiekėjai, partneriai bei vadovai.

„Energy cells“ reikšmingos darnumo temos:

Darnumo matrica

„Energy cells“ ilgalaikiai darnios veiklos tikslai ir rezultatai

Savo veikla siekiame prisidėti prie ilgalaikių „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo tikslų iki 2030 metų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į „Energy cells“ veiklos specifiką:

„Energy Cells“ darnumo kryptys

Aktualūs darnaus vystymosi tikslai

Ilgalaikis siekis

2021 iniciatyvos ir rezultatai

Klimatui neutralios energetikos įgalinimas, mažinant veiklų poveikį aplinkai.

13 tikslas. Kova su klimato kaita.

• Atlikti ŠESD emisijų ir poveikių aplinkai vertinimą, iki 2030 sumažinti emisijas ir poveikius 2/3

• Bendrovė įsteigta 2021 metais, ŠESD inventorizacija nebuvo atlikta

Pažangios, darnumo principų besilaikančios organizacijos kūrimas.

8 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas.

• Užtikrinti 0 žmogaus teisių pažeidimų ar diskriminacijos atvejų


• Siekti, kad nemažiau kaip 70 proc. darbuotojų, gamintojų, tiekėjų ir vartotojų įmonę vertintų kaip atvirą, pažangią ir darnaus vystymosi principų besilaikančią organizaciją

• 2021 metais bendrovė prisijungė prie Lygių galimybių politikos, nustatė būdus pranešti apie galimus diskriminavimo bei žmogaus teisių pažeidimo atvejus

• Vienam bendrovės darbuotojui 2021 metais vidutinė suteiktų papildomų naudų vertė 684 eur

• 2021 metais 100 proc. darbuotojų bent kartą dalyvavo išoriniuose mokymuose

Skaidrus ir efektyvus energijos mainų platformos valdymas bei vystymas.

9 tikslas. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra.


12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba.

• Užtikrinti 0 korupcijos atvejų

• Pritaikysime įmonių struktūrą ir motyvacines sistemas inovacijų skatinimui

• Vykdomuose viešuose pirkimuose taikyti žaliuosius kriterijus

• Siekti, kad gerosios valdysenos indeksas būtų A+

• 2021 metais bendrovėje buvo užfiksuota 0 korupcijos atveju, anonimine pasitikėjimo linija taip pat buvo gauta 0 pranešimų dėl galimų darbuotojų korupcinių veikų

• Darbuotojų korupcijos suvokimo tyrimo rezultatai: kokia dalis darbuotojų 100 proc. atpažįsta ir 100 proc. neigiamai vertina korupcijos apraiškas.

• 100 proc.  darbuotojų per ataskaitinį laikotarpį dalyvavo mokymuose korupcijos prevencijos tematika, 100 proc. bendrovės darbuotojų informuoti, kur kreiptis pastebėjus korupcijos apraiškas.

Darnios veiklos valdymas

Už darnios veiklos principų įgyvendinimą bendrovėje atsakinga tiek bendrovės vadovybė, tiek kiekvienas komandos narys, savo iniciatyvomis prisidedantis prie pokyčių. Darnios veiklos veiksmus ir tikslus koordinuojame su darnumo funkciją kuruojančiais darbuotojais „EPSO-G“ patronuojančioje bendrovėje.

„Energy cells“ yra prisijungusi ir įgyvendina šias „EPSO-G“ įmonių grupei bendras su darnia veikla susijusias politikas:

Darnumo politika
Darbuotojų saugos ir sveikatos politika
Lygių galimybių politika
Aplinkosaugos politika
Skaidrumo ir komunikacijos politika
Korupcijos prevencijos politika
Atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymo politika
Interesų valdymo politika
Etikos kodeksas