Privatumo politikos koncepcija. Verslininkas su apsauginiu gestu ir teksto privatumu rankose. Plati reklamjuostės kompozicija su bokeh fone.

Privatumo pranešimas

Privatumo politikos koncepcija. Verslininkas su apsauginiu gestu ir teksto privatumu rankose. Plati reklamjuostės kompozicija su bokeh fone.
energy_cells_icon_01

1. Kas pateikiama šiame Privatumo pranešime ir kam jis skirtas?

UAB „Energy cells“ (toliau – Bendrovė arba mes), vykdydama savo veiklą tvarko (renka, saugoja ir kt.) Jūsų asmens duomenis. Tvarkydama šią informaciją, Bendrovė vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
Šiame Jums skirtame Privatumo pranešime mes pateikiame pagrindinę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje – iš kur Jūsų asmens duomenis gauname ir kam galime juos teikti, kokiais tikslais ir pagrindais juos tvarkome, kokias teises Jūs turite, kaip galite jas įgyvendinti ir kitą aktualią informaciją.

2. Kas yra atsakingas už Jūsų asmens duomenų apsaugą?

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą atsakinga ir šių duomenų valdytoja, nustatanti informacijos apie Jus tvarkymo tikslus ir priemones, yra Bendrovė. Bendrovės kaip duomenų valdytojos kontaktiniai duomenys pateikti šio Privatumo pranešimo 11 punkte.

3. Kodėl ir kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Eil. Nr.

Kodėl renkame informaciją apie Jus?

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją?

Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus?

1.

Vykdome kandidatų, siekiančių eiti pareigas, patikimumo patikrą

Vardas, pavardė, pareigos, į kurias asmuo pretenduoja, sutikimo dėl asmens patikimumo patikrinimo pateikimo ir (ar) atšaukimo data, parašas, LR korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnyje ir (ar) LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnyje nurodyti asmens duomenys (apimtis priklauso nuo atitinkamų institucijų Bendrovei pateikiamos informacijos).

Šiuo tikslu gali būti tvarkomi ir specialiųjų kategorijų asmens duomenys, jei juos mums pateikė kandidato patikrą vykdančios institucijos (LR valstybės saugumo departamentas, LR specialiųjų tyrimų tarnyba, LR vidaus reikalų ministerija).

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

a. Kai vykdant kandidato patikrą gaunama informacija, kurios pagrindu priimamas sprendimas neskirti asmens į pareigas, asmens duomenys saugojami 3 mėnesius po atrankos pabaigos.
 
b. Kai vykdant kandidato patikrą gaunama informacija, kurios pagrindu priimamas sprendimas asmenį įdarbinti, kandidato asmens duomenys (gauti iki darbo sutarties sudarymo) saugomi jo darbo sutarties galiojimo laikotarpiu ir 1 metus darbo santykiams nutrūkus.

2.

Organizuojame ir vykdome viešuosius pirkimus

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, tel. Nr., pareigos, atsižvelgiant į pirkimo objektą ir kvalifikacinius reikalavimus galimi ir kiti asmens duomenys (tikrinamas teistumas, ar įvykdyti mokestiniai įsipareigojimai, susiję su pirkimo objektu, kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti pirkimo dokumentuose), pirkimą laimėjusio tiekėjo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, tel. Nr., pareigos, banko sąskaitos numeris, individualios veiklos pažymos kopija, verslo liudijimo kopija. Pirkimą laimėjusio tiekėjo gali būti prašoma: gyvenimo aprašymo, diplomų kopijų, įgytų sertifikatų, įvykdytų sutarčių kiekio, pažymos dėl teistumo, atsiskaitymo su VMI, SoDra ir kt.

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

a. Sutarties galiojimo metu ir 5 metus pasibaigus sutarčiai.
 
b. Kai sutartis nebuvo sudaryta, 5 metus po pirkimo pabaigos.

3.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, tel. Nr., el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, parašas, atstovavimo pagrindas (įgaliojimas, įstatai ir kt.), įgaliojimo numeris, terminas, pareigos, atsiskaitymo informacija, atsiskaitymo laikotarpis, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, atsižvelgiant į sutarties pobūdį.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

Sutarties galiojimo metu ir 10 metų pasibaigus sutarčiai.

4.

Vykdome vidinę ir išorinę komunikaciją, skirtą Bendrovės veiklai viešinti

Žiniasklaidos atstovų atveju – vardas pavardė, pareigos, tel. Nr. bei el. pašto adresas.

Mokymus vedančių, kitų kviestinių asmenų atveju – vardas, pavardė, pareigos.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

a. Žiniasklaidos priemonių atstovų (pvz. atsakingų žurnalistai) – saugomi, kol jie faktiškai dirba atitinkamoje žiniasklaidos priemonėje arba atsakingame padalinyje.
 
b. 5 metus po sutarties pabaigos.

5.

Administruojame vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (Pasitikėjimo liniją) bei gautos informacijos pagrindu atliekame vidinius tyrimus

Jei informacija teikiama ne anonimiškai, renkami duomenys, kuriuos nurodo pats asmuo – vardas, pavardė, tel. Nr., asmens kodas, el. pašto adresas, pranešime nurodytos aplinkybės, pranešimo pateikimo data, apsisprendimas dėl informavimo apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

a. Jei išnagrinėjus gautą informaciją nustatytas pažeidimas – 5 metus nuo atliko tyrimo pabaigos.
 
b. Jei išnagrinėjus gautą informaciją nebuvo nustatytas pažeidimas – 3 metus po atlikto tyrimo pabaigos.

6.

Nagrinėjame Jūsų pateiktus skundus, pasiūlymus ar prašymus

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, tel. Nr., parašas, kreipimosi data, kreipimosi numeris (registracijos numeris) ir jame nurodyta informacija, nagrinėjimo rezultatas, jei su asmeniu, teikusiu prašymą, skundą ar pasiūlymą, buvo komunikuota el. paštu, šioje komunikacijoje užfiksuoti asmens duomenys.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

1 metus po sprendimo priėmimo pagal prašymą, skundą ar pasiūlymą

7.

Vykdome Bendrovės rangovų ir subrangovų darbuotojų, kuriems dėl priskirtų funkcijų suteikiama teisė be palydos patekti prie Bendrovės valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti įrenginių ir turto, patikimumo patikrą

Rangovų/subrangovų darbuotojų vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, pareigos, sutikimo pasirašymo data, parašas;
LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnyje nurodyti asmens duomenys (apimtis priklauso nuo atitinkamų institucijų Bendrovei pateikiamos informacijos).

Šiuo tikslu gali būti tvarkomi ir specialiųjų kategorijų asmens duomenys, jei juos mums pateikė kandidato patikrą vykdančios institucijos (LR valstybės saugumo departamentas, LR specialiųjų tyrimų tarnyba, LR vidaus reikalų ministerija).

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

a. Baigtinių paslaugų teikimo / darbų atlikimo atveju Asmens duomenys saugomi 1 mėn. po sutarties pabaigos;
 
b. Tęstinių paslaugų teikimo / darbų atlikimo atveju duomenys saugomi 10 m. po sutarties pabaigos.

c. Patikrinus rangovo ir subrangovo darbuotoją ir gautos informacijos pagrindu nesuteikus jam prieigos prie Bendrovės valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ir turto, asmens duomenys saugomi 3 mėnesius po patikros pabaigos

8.

Siekiame užtikrinti Bendrovės objektų ir juose besilankančių asmenų apsaugą

Įeigos kontrolės atveju – vardas, pavardė, asmens įėjimo į objektą ir išėjimo iš jo data, laikas, judėjimo objekte duomenys;

Vaizdo stebėjimo atveju – į vaizdo stebėjimo kamerų stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenys;

Kai lankytojai dalyvauja ekskursijose į Bendrovės objektus – vardas, pavardė, parašas, darbovietė.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

a. Vaizdo duomenų, lankytojų (ekskursijų dalyvių) duomenų saugojimo laikotarpis – 30 parų.

b. Įeigos kontrolės įrašai saugomi 6 mėn

Kai asmens duomenis gauname iš Jūsų, prašytume teikti tik tą informaciją, kuri reikalinga siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytus tikslus. Kitos informacijos, pavyzdžiui: politinės pažiūros, tautybė, religija ir pan., prašytume neteikti.

Su Kandidatų į UAB „Energy cells“ darbuotojus privatumo politika galite susipažinti čia.

4. Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Didžiąją dalį informacijos mums pateikiate Jūs pats, tačiau tam tikrus Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti iš juridinių asmenų, kuriuose dirbate (pvz., UAB „EPSO-G“ grupės bendrovių) arba kuriuos atstovaujate (pvz., tiekėjai, su kuriais sudarome sutartis).

5. Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo partneriams, paslaugų teikėjams, taip pat toliau išvardintiems subjektams tik tiek, kai tai būtina siekiant 3 punkte nurodytų tikslų ir leidžiama pagal galiojančius teisės aktus:

5.1. bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas;
5.2. teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;
5.3. duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, palaikančios ir vystančioms įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonėms.

Kai asmens duomenis kitiems tretiesiems asmenims perduodame kaip mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams, prieš pasitelkdami juos įsitikiname, kad šie asmenys taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias saugų asmens duomenų tvarkymą ir tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus. 

6. Ar Jūsų asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Bendrovė Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už EEE ribų) šiuo metu neperduoda. Esant būtinumui Jūsų asmens duomenis perduoti už EEE ribų šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais, vadovausimės BDAR įtvirtintais reikalavimais ir informuosime Jus apie tokį asmens duomenų perdavimą.

7. Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Siekdami užtikrinti, kad informacija apie Jus būtų apsaugota nuo neteisėtos prieigos suteikimo, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, esame įdiegę ir taikome atitinkamo lygio technines ir organizacines duomenų Jūsų asmens duomenų saugumo priemones.

8. Kokias teises turite?

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, taip pat išimtis, kokiais atvejais negalite pasinaudoti suteiktomis teisėmis. Kai leidžia teisės aktai, Jūs turite:

8.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
8.2. teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
8.3. teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
8.4. teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
8.5. teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą galima, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str. 1 d.;
8.6. teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
8.7. teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis Bendrovė pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija yra  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: [email protected]).

9. Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Norėdami įgyvendinti Privatumo pranešimo 8 punkte nurodytas savo teises, turite:

9.1. išsiųsti prašymą Bendrovei ar Asmens duomenų apsaugos ekspertui el. paštu  [email protected];
9.2. asmeniškai pristatyti prašymą į Bendrovės būstinę adresu Ozo g. 12A-1, Vilnius. Kartu su prašymu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
9.3. išsiųsti prašymą Bendrovei ar Asmens duomenų apsaugos ekspertui paštu, adresu Ozo g. 12A-1, Vilnius.

10. Kaip Jus informuosime apie šio pranešimo pasikeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų interneto svetainėje dienos.
Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.

11. Duomenų valdytojo ir asmens duomenų apsaugos eksperto kontaktai

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, galite kreiptis į Bendrovę – el. p. [email protected], Ozo g. 12A-1, Vilnius, tel. Nr. +370 659 00748.

Atnaujinimo data: 2023-08-01