Foto pasitikejimo linija 01

Pasitikėjimo linija

Kontaktai

Pasitikėjimo linija suteikia galimybę pateikti informaciją apie pažeidimus, kurie gali būti reikšmingi „EPSO-G“, bet kuriai „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovei ar visai grupei, todėl kviečiame išlikti neabejingais ir pranešti apie galimus etikos, korupcinio pobūdžio, aplinkosaugos, darbų saugos, lygių galimybių, neteisėtą paramos naudojimą, neatitikties atvejus ar kitus „EPSO-G“ ar kitų grupės bendrovių darbuotojų ar veiklos partnerių pažeidimus.

Išlaikant anonimiškumą tą galite padaryti užpildant pranešimo formą:
Pasitikėjimo linija

Pasitikėjimo linija

Pasitikėjimo linija leidžia pateikti pranešimus apie pažeidimus, kurie gali būti reikšmingi „EPSO-G“ ar kitoms „EPSO-G“ grupės bendrovėms: „Litgrid“, „Amber Grid“, „Tetas“, „Baltpool“, GET Baltic“ ir „Energy cells“.
Jūsų pateiktos informacijos dėka laiku priimti sprendimai gali leisti sumažinti žalą, kurią patirtų grupės bendrovės, darbuotojai ar kiti asmenys, todėl kviečiame nelikti abejingais.
Įsipareigojame užtikrinti pranešėjų anonimiškumą, pateiktos informacijos konfidencialumą bei kviečiame pateikti kuo daugiau informacijos ir savo kontaktus – kuo daugiau duomenų turėsime, tuo išsamesnį tyrimą galėsime atlikti.

Daugiau informacijos apie Pranešimų nagrinėjimą rasite čia.
Daugiau informacijos apie Pranešėjų apsaugą rasite čia.
Su „Energy cells“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų veikimo užtikrinimo tvarkos aprašu kviečiame susipažinti čia.
Pranešimo apie galimus pažeidimus forma

Apie pažeidimus taip pat galite pranešti:

 • El. paštu [email protected]
 • Siunčiant informaciją paštu Bendrovės registruotos buveinės adresu – Ozo g. 12A-1, 08200 Vilnius, UAB „EPSO-G” Grupės Atitikties ir rizikų valdymo vadovui Romui Zienkai, pranešimas konfidencialus, voko neplėšti;
 • Pateikiant tiesiogiai paskirtam atsakingam asmeniui ar kitiems UAB „EPSO-G” Grupės atitikties ir rizikų padalinio darbuotojams – UAB „EPSO-G“ Atitikties ir rizikų valdymo vadovi Romui Zienkai, tel.: 8 612 58162, el. paštas [email protected] arba bet kuriam kitam Grupės atitikties ir rizikų valdymo padalinio darbuotojui.

Pranešimų nagrinėjimas

energy_cells_icon_01

Kas gali pateikti informaciją apie galimus pažeidimus?

Kas gali pateikti informaciją apie galimus pažeidimus?
Pasitikėjimo linija yra visiems fiziniams ar juridiniams asmenims atviras kanalas: tiek esamiems ar buvusiems „EPSO-G“ ir kitų grupės bendrovių darbuotojams, buvusiems bei potencialiems tiekėjams, rangovams ar bendruomenėms.
Informaciją visuomet turite galimybę pranešti anonimiškai.

Kur kreiptis, jei svarstote teikti arba esate pateikęs informaciją apie pažeidimą?

Jei svarstote teikti arba jau pateikėte informaciją apie pažeidimą, galite kreiptis konsultacijų:


Apie kokius galimus pažeidimus kviečiame pranešti?

 • Korupcinio pobūdžio veikas, įskaitant, bet neapsiribojant: kyšininkavimą, papirkinėjimą, prekybą poveikiu ar kitus korupcinio pobūdžio darbuotojų piktnaudžiavimą pareigomis ar aplaidų jų vykdymą; sukčiavimo ir apgaulės atvejus; privačių interesų deklaravimo taisyklių pažeidimus, (pvz. nepotizmo ir kronizmo atvejus), Korupcijos prevencijos politikos pažeidimus ir trūkumus;
 • Neatitikties atvejus, įskaitant, bet neapsiribojant: Grupėje vykdomų pirkimų pažeidimus, įskaitant skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus, neteisėto ar neskaidraus Bendrovės ir turto naudojimą, Bendrovės darbuotojų ir kitų Bendrovės tvarkomų asmens duomenų pažeidimus, konkurenciją ribojantį elgesį, fizinės saugos, konfidencialios informacijos valdymo pažeidimus ir kt.;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbuotojų saugos ir sveikatos; priešgaisrinės saugos pažeidimus ir kt.;
 • Aplinkosaugos pažeidimus, įskaitant, bet neapsiribojant: aplinkai kenkiantį Grupės bendrovės darbuotojų ir/ar rangovų elgesį, aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus ir kt.;
 • Grupės bendrovės darbuotojų elgesį, pažeidžiantį Etikos kodekso ir/arba Lygių galimybių politikos nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant: elgesį, pasireiškiantį diskriminacija, seksualiniu priekabiavimu, psichologiniu smurtu ar kt.;
 • Rangovų ar partnerių elgesį, pažeidžiantį Tiekėjų etikos kodeksą, įskaitant, bet neapsiribojant: sukčiavimą, piktnaudžiavimą pareigomis, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą ar kt.

Kas atsakingas už Jūsų pateiktos informacijos įvertinimą bei tolimesnį nagrinėjimą?

Pranešimuose pateiktą informaciją vertina UAB „EPSO-G” Grupės Atitikties ir rizikų valdymo padalinio darbuotojai, o, esant poreikiui, pasitelkiami kiti ekspertai. Atsakingas asmuo – UAB „EPSO-G“ Grupės atitikties ir rizikų valdymo vadovas Romas Zienka, tel.: 8 612 58162, el. paštas [email protected].

Kokie veiksmai atliekami gavus informaciją?

Patvirtinimas apie gavimą. Gavę Jūsų pranešimą užregistruosime ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo patvirtinsime Jums apie informacijos gavimą.
N.B.! Jūsų pateikta informacija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo gavimo be Jūsų sutikimo gali būti persiųsta kompetentingai institucijai ir apie tai pranešant Jums, jei nustatysime, kad:
 • Bendrovė nėra kompetentinga Jūsų informaciją tinkamai įvertinti arba 
 • gautos informacijos turinys leis pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas.
Pirminis vertinimas. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patvirtinimo atliks pirminį Jūsų pateiktos informacijos vertinimą bei priims vieną iš šių sprendimų:
 • pranešime pateiktą informaciją nagrinėti detaliai Bendrovės vidaus dokumentų nustatyta tvarka;
 • informacijos apie Pažeidimą nenagrinėti, jei yra arba nustatomos šios aplinkybės:
  • informacija apie Pažeidimą yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;
  • informacija yra abstrakti, paremta Pranešančiojo asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;
  • kreipiamasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie Pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas;
  • informaciją apie Pažeidimą nagrinėja kita institucija.
Informavimas apie tolimesnius veiksmus. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patvirtinimo apie pranešimą gavimo dienos Jūs būsite informuotas:
 • jei priimamas sprendimas pateiktą informaciją nagrinėti detaliai – apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą bei terminus);
 • jei priimamas sprendimas pateiktos informacijos nenagrinėti – apie tokio sprendimo pagrindinius motyvus;
 • jei priimamas sprendimas pateiktą informaciją perduoti nagrinėti kompetentingai institucijai – kokiai konkrečiai institucijai buvo perduotas Jūsų pranešimas.
Informavimas apie tyrimo rezultatus. Baigus nagrinėti pateiktą patvirtinus atlikto vidinio tyrimo išvadas ir rekomendacijas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, Jūs būsite raštu informuotas apie: 
(I) nagrinėjimo rezultatus ir priimtą sprendimą (nustačius pažeidimo padarymo faktą, informuojama apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę);
(II) veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, kad pažeidimas ateityje nepasikartotų;
(III) priimto sprendimo apskundimo tvarką, jei toks sprendimas gali būti skundžiamas. 

Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.

Kiek laiko gali užtrukti išsamus mano pateiktos informacijos išnagrinėjimas?

Priėmus sprendimą, gautos informacijos pagrindu atlikti vidinį tyrimą, jis atliekamas per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių.
Tačiau, atsižvelgiant vidinio tyrimo sudėtingumą, jo metu paaiškėjusias papildomas aplinkybes bei kitas objektyvias priežastis, gali būti priimtas sprendimas tyrimą pratęstas ne ilgesniam kaip papildomų 30 kalendorinių dienų terminui tiek kartų, kiek egzistuoja objektyvios aplinkybės.

Kaip mes įsipareigojame užtikrinti Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą?

Visa Jūsų pateikta informacija, įskaitant Jūsų tapatybę bei kontaktinius duomenis, priskiriama Bendrovės konfidencialiai informacijai, jei informacija nėra vieša.

Mes įsipareigojame užtikrinti, kad Jūsų pateikta informacija, įskaitant Jūsų tapatybę bei kontaktinius duomenis bei pateiktus papildomus dokumentus, būtų saugoma ir tvarkoma įgyvendinant organizacines, technines ir programines priemones, kurios užtikrintų pateiktos informacijos apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, neteisėtos tiesioginės ir netiesioginės prieigos prie jos ar kitokio neteisto tvarkymo.

Tačiau:
 • konfidencialumas nėra užtikrinamas, kai to raštu Jūs paprašysite pats arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga;
 • Jūsų duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovėje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.


Mūsų gauti ir išnagrinėti pranešimai

2021 – 2022 m. „Energy cells” pranešimų nebuvo gauta.

Pranešėjų apsauga

energy_cells_icon_01
Ką būtina žinoti apie Pranešėjų apsaugą?
 

Pranešėjų apsaugą, jų teises bei galimas teisinės gynybos priemonės nustato Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Taip pat kiti aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos prokuratūra įgyvendina Pranešėjo apsaugos įstatymo suteiktas kompetentingos institucijos funkcijas. 

 
Jei, vertindami Jūsų pateiktą informaciją, nustatysime, kad Jūs atitinkate Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos sąlygos dėl Pranešėjo statuso įgijimo bei pranešime būsite išreiškęs valią įgyti pranešėjo statusą, nedelsdami pranešimą persiųsime Lietuvos Respublikos prokuratūrai.

Tik Lietuvos Respublikos prokuratūra gali priimti sprendimą dėl pranešėjo statuso suteikimo.

Kokios svarbiausios teisinės gynybos priemonės?

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomos šios Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 str. 3 ir 5 d. gynybos, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio, priemonės:
 • kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą kompetentingai institucijai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.
 • informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas bei jų šeimos nariai, giminaičiai ir kolegos dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. 


Kokios svarbiausios teisės ir garantijos?

Pagrindinės asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
2) konfidencialumo užtikrinimas;
3) draudimas daryti neigiamą poveikį;
4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
5) teisė gauti kompensaciją;
6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
7) atleidimas nuo atsakomybės;
8) teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Be to, žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuo kokios atsakomybės gali būti atleistas informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo?

Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, Grupės bendrovių konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas minėtų kategorijų informacijos atskleidimu, išskyrus, kai informacija apie pažeidimą buvo atskleista viešai. 
Kokios poveikio priemonės draudžiamos prieš pranešantįjį asmenį?

Įsipareigojame užtikrinti, kad prieš pranešantįjį asmenį, taip pat jo šeimos narius, kolegas dirbančius Bendrovėje ar Grupėje, dėl informacijos pateikimo per Pasitikėjimo liniją draudžiame daryti neigiamą poveikį, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • laikinai nušalinti jį nuo pareigų; 
 • atleisti iš darbo; sustabdyti perkėlimą į aukštesnes pareigas; 
 • perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą; 
 • nepakeisti terminuotos darbo sutarties į neterminuotą darbo sutartį, kai darbuotojas turi teisėtų lūkesčių, kad jam bus pasiūlytas nuolatinis darbas; 
 • nepratęsti terminuotos darbo sutarties arba terminuotą darbo sutartį nutraukti anksčiau laiko; bauginti; 
 • imtis prievartos; 
 • priekabiauti; 
 • apriboti galimybę dalyvauti anksčiau įprastoje formalioje ar neformalioje veikloje ar pašalinti iš jos; 
 • diskriminuoti; 
 • grasinti susidoroti; 
 • apriboti karjeros galimybes; 
 • sustabdyti mokymus; 
 • sumažinti darbo užmokestį; 
 • nepagrįstai pakeisti darbo laiką arba nepagrįstai pavesti papildomas užduotis ar perduoti jas atlikti kitiems asmenims; 
 • kelti abejones dėl kompetencijos; 
 • neigiamai vertinti veiklos rezultatus arba teikti neigiamą atsiliepimą apie darbuotoją; 
 • perduoti tretiesiems asmenims neigiamą informaciją apie jį, dėl kurios ateityje asmuo gali nerasti darbo tame sektoriuje ar pramonės šakoje; 
 • panaikinti teisę dirbti su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija; 
 • skirti ar taikyti bet kokias drausmines nuobaudas ar kitas sankcijas (įskaitant finansines sankcijas); 
 • daryti žalą (įskaitant žalą asmens reputacijai, ypač socialiniuose tinkluose); daryti finansinius nuostolius (įskaitant verslo ir pajamų praradimą); 
 • nutraukti prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartį anksčiau laiko; 
 • panaikinti licencijos ar leidimo galiojimą; 
 • siųsti pas psichiatrus ar kitos srities gydytojus; 
 • taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.