Privatumo politikos koncepcija. Verslininkas su apsauginiu gestu ir teksto privatumu rankose. Plati reklamjuostės kompozicija su bokeh fone.

Privatumas

Privatumo politikos koncepcija. Verslininkas su apsauginiu gestu ir teksto privatumu rankose. Plati reklamjuostės kompozicija su bokeh fone.
energy_cells_icon_01

„Energy cells“ taikoma „EPSO-G“ įmonių grupės asmens duomenų apsaugos politika.

Ką reiškia šis privatumo pranešimas?

Šiame Privatumo pranešime Jums, interneto svetainės https://www.energy-cells.eu (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Energy cells“ (juridinio asmens kodas: 305689545, veiklos adresas: Ozo g. 12A-1, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei apsilankę Bendrovės buveinės adresu, Interneto svetainėje, susisiekus el. paštu ar telefonu.

EPSO-G įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas [email protected], telefono numeris +370 612 58162O

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Bendrovės Interneto svetainėje, buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu,

 • sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais – vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, priklausomai nuo sutarties pobūdžio. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti sutartį, sudarytą su Duomenų subjektu arba imantis veiksmų prieš sudarant sutartį Duomenų subjekto prašymu. Šiuo tikslu Asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo.
 • Kandidatų į darbo vietą Bendrovėje atrankos ir duomenų bazės administravimo bei Kandidatų patikrinimo tikslu – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, kvalifikacija, kursai, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija, interesų deklaracija. Jei Kandidatas pretenduoja į darbo vietą, į kurią Darbuotojo atrankos procese tvarkomi specialių kategorijų Asmens duomenys, tokie kaip Asmens duomenys susiję su darbuotojo sveikata ir teistumu bei kiti specialių kategorijų Asmens duomenys tokia apimtimi, kaip tai numato Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu Asmens duomenys yra saugomi 1 metus po atrankos į darbo vietą pabaigos, arba 2 metus, jeigu kandidatas davė sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami būsimiems darbo atrankos procesams.
 • kandidatų pretenduojančių tapti Bendrovės ir (ar) Grupės bendrovių kolegialių organų nariais atrankos ir duomenų bazės administravimo bei Kandidatų patikrinimo tikslu – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija, Jei Kandidatas pretenduoja į Bendrovės ir (ar) Grupės bendrovių kolegialų organą, į kurį atrankos procese tvarkomi specialių kategorijų Asmens duomenys, tokie kaip duomenys susiję su darbuotojo sveikata ir teistumu bei kiti specialių kategorijų Asmens duomenys tokia apimtimi, kaip tai numato Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu Asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus.
 • veiklos viešinimo tikslu – Darbuotojo atvaizdas, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu, o viešinant darbuotojo atvaizdą iš jo asmeninio gyvenimo – Darbuotojo sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 5 metus po darbo sutarties ar sutarties pabaigos.
 • veiklos viešinimo tikslu – Ilgo periodo vaizdo fiksavimo kameromis gali būti užfiksuoti asmens duomenys: Vilniaus ir Utenos transformatorių pastotėse, kuriose bus įrengta Projekto infrastruktūra, 4 metrų aukštyje yra sumontuotos ilgo periodo vaizdo fiksavimo kameros, kuriomis Projekto vykdymo laikotarpiu yra atliekamas teritorijos vaizdo fiksavimas ir įrašymas, su tikslu fiksuoti vykdomo projekto statybos ir įrengimo darbų progresą tam tikrais laiko nustatytais intervalais. Vaizdo stebėjimas realiu laiku nėra vykdomas. Projekto vykdymo metu ilgo periodo vaizdo fiksavimo kameromis užfiksuotose vaizduose įrašuose gali būti užfiksuoti ir minėtoje teritorijoje besilankantys asmenys, tačiau vaizdo medžiagą panaudojus reportažams apie projekto viešinimą, asmenų nebus įmanoma identifikuoti (esant poreikiui reportažuose asmenų siluetai bus retušuoti). Atsižvelgiant į tai, vaizdo fiksavimo metu užfiksuota medžiaga (kuri panaudota reportažams) bus tvarkoma ne ilgiau nei 1 mėn. po vaizdo reportažų paskelbimo.
 • bet kokie kiti Duomenų subjektų pateikti Asmens duomenys, kuriuos jie gali pateikti Bendrovei bet kuriuo metu parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu ir saugomi 1 metus po sprendimo priėmimo.
 • Energy cells, UAB valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto apsaugos tikslurangovų/subrangovų darbuotojų vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, pareigos, sutikimo pasirašymo data, parašas; taip pat, ar nurodytas duomenų subjektas (asmuo):

  (i) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nepaisant, ar teistumas išnykęs ar panaikintas;

  (ii) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl apysunkio nusikaltimo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

  (iii) pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės

  (iv)dėl Lietuvos Respublikai priešiškų interesų bendradarbiauja ar yra bendradarbiavęs, palaiko ar palaikė ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba arba su asmenimis, bendradarbiaujančiais ar palaikančiais ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba;

  (v) dalyvauja ar dalyvavo teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje arba palaiko ar palaikė ryšius su asmeniu, priklausančiu teroristinei organizacijai ar grupei;

  (vi) taikomos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą;

  (vii) per paskutinius 3 metus buvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos;

  (viii) asmuo daugiau negu vieną kartą per pastaruosius 3 metus buvo baustas už administracinio nusižengimo, susijusio su alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimu, padarymą;

  (ix) ar asmuo turi psichinės veiklos sutrikimų, dėl kurių galėtų kilti grėsmė nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros saugai.

  Pagrindas – Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 8 d.

  Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi – 1 mėnesis po sutarties vykdymo pabaigos.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

 • Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai Bendrovės įmonių grupės įmonei teisėto intereso pagrindu, kiek tai yra būtina vidaus administravimo tikslais. Su Bendrovės įmonių grupės sąrašu galite susipažinti ČIA 
 • Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu.
 • Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 • Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

elektroniniu paštu [email protected];
siunčiant paštu adresu Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius;
atvykus į Bendrovę, adresu Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius;
kreipiantis tiesiogiai į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną (kontaktiniai duomenys pateikiami viršuje).

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo pranešimo pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo pranešimo sąlygomis ir (ar) Jūsų teisėmis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

Energy cells, UAB
Įmonės kodas 305689545
adresas: Ozo g. 12A-1, 08200 Vilnius
El.p. [email protected]
Tel. +370 659 00748