energy cells iškaba ant sienos

Regulation of activities

Verslo, technologijų, interneto ir tinklo samprata. Darbo teisė, Advokatas, teisinių patarimų koncepcija virtualiame ekrane.
energy_cells_icon_01

“Energy cells” veiklą reguliuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl energetikos ministerijai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su joms priskirta nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie šių įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašai, į kuriuose įrašytas pareigas skiriami ar paskirti asmenys vyriausybės nustatyta tvarka tikrinami dėl atitikimo nustatytiems kriterijams“ pakeitimo:
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/38fa05d2fba411ebb4af84e751d2e0c9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=4215225c-7450-410d-b2ba-a8c0cf415cfd


 2. Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymas:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.189498/asr

   

 3. Įsakymas dėl elektros energijos rinkos taisyklių pavirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/201d2dc068e711ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=4215225c-7450-410d-b2ba-a8c0cf415cfd

 4. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatoriaus paskyrimo:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/22127670f13811eb866fe2e083228059?jfwid=-139xowf7ee

   

 5. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymas:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.427220/asr

   

 6. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.167899/asr

   

 7. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr

   

 8. 2019-09-04 LRV nutarimas Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/99153944689a11ecb2fe9975f8a9e52e

   

 9. 2018-06-06 nutarimas Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/769809866d6511e89a0fd2d617326139/asr

   

 10. 2012-06-18 įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.428001/asr

   

 11. 2012-07-27 nutarimas Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.431087/asr

   

 12. 2012-09-14 nutarimas Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.432989/asr

   

 13. 2011-07-29 nutarimas Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404601/asr

 14. 2018-12-21 nutarimas Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5220aaf0056111e98a758703636ea610/asr

   

 15. 2020-09-25 nutarimas Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“:

  https://www.regula.lt/Docs/nutarimas_2020_O3E-855.pdf

   

 16. 2019-09-02 nutarimas Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b6cfb740ce8111e9a56df936f065a619/asr

   

 17. VERT Elektros energijos kainos, rezervinės galios, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.432989/asr